L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

Més informació en els articles 29 a 36 dels Estatuts del Col·legi    

 

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 12 DE DESEMBRE DE 2019

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Dia: 13 de desembre de 2018
Lloc: Auditori del Pati Manning (Barcelona)

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 22 de març de 2018

2. Informe de la Degana: presentació del resultat de l’enquesta Salut, Estils de Vida i Condicions de Treball de les Treballadores Socials de Catalunya, realitzada per la Fundació Galatea i altres assumptes col·legials.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2019 (veure document aprovat)

4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019 (veure document aprovat) i preus de Productes i Serveis 2019 (veure document aprovat)

5. Precs i preguntes

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA

        Dia: 13 de desembre de 2018
        Lloc: Auditori del Pati Manning (Barcelona)

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials (veure document aprovat)

2. Adaptació al gènere del text dels estatuts col·legials. Acords a prendre

3. Redacció d’un text refós que incorpori les modificacions dels estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern

4. Precs i preguntes