Altres serveis

La supervisió és un instrument de treball que permet millorar la praxis professional, a partir d’un procés de treball personal i/o grupal, mitjançant tècniques d’anàlisi i reflexió de la pràctica professional en un determinat context. És una oportunitat per a la reflexió i el pensament i permet potenciar les seves capacitats i competències professionals.

Conscient de la importància de la supervisió, des del Col·legi de Treball Social t'oferim diverses modalitats de supervisió: 

 • SUPERVISIÓ GRUPAL: organitzada pel Col·legi per a les i els professionals del treball social i els seus equips perquè puguin reforçar la seva tasca i enfortir-se personalment.
 • SUPERVISIÓ INDIVIDUAL: per a professionals del treball social col·legiades i no col·legiades que vulguin ser supervisades.
 • SUPERVISIÓ D’EQUIPS DE TREBALL, tant d’entitats públiques com privades.
 • SUPERVISIÓ INDIVIDUAL I GRUPAL PER A MEDIADORES
 • SUPERVISIÓ DE SUPERVISORES: exclusiu per a persones col·legiades supervisores.
 • SENSIBILITZACIÓ A LA SUPERVISIÓ: adreçades a professionals que s'hagin iniciat en el món laboral, o estiguin en actiu. Si vols més informació, consulta aquest díptic. Si vols realitzar aquest tipus de supervisió has d'omplir aquest full de sol·licitud i adreçar-lo a la Seu o Delegació on voldràs fer la supervisió.

 

Descarrega't el díptic sobre supervisió 

Supervisió grupal

Amb aquesta consciència, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya continua el projecte de supervisió grupal a disposició dels professionals del treball social i els seus equips per tal que puguin reforçar la seva tasca i enfortir-se personalment.

Els objectius del Col·legi amb la implantació del projecte de supervisió grupal són:

 • Oferir un servei adaptat a les necessitats dels treballadors/es socials i els seus equips que treballen en diferents àmbits professionals.
 • Diversificar l’oferta del servei de supervisió ampliant els punts de vista a altres matèries que fins ara no s’han afrontat des del Col·legi.
 • Implicar en la transferència de coneixements i pràctiques professionals a altres professionals del treball social.
 • Oferir eines i tècniques personals i professionals que puguin ser útils a les persones que desenvolupen la seva pràctica professional.
 • Possibilitar la reflexió i el treball en grup a partir dels punts d’interès de tots els membres que el conformen.
 • Potenciar l’empoderament del col·lectiu de treballadores i treballadors socials i dels seus equips així com augmentar la seva autoestima.
 

Supervisores/Supervisors


Tots els supervisors i supervisores són treballadors/es socials experts en aquestes tasques porten anys realitzant supervisió i són coneixedors del camp d’acció social. En aquests moments, el Col·legi compta amb un grup de més de 20 supervisores acreditades.

Més informació, contacteu amb formacio@tscat.cat

Rosa González Merino
Perfil Rosa González Merino

Ámbito actuación: Supervisión en salud. Servicios Sociales y ámbito específico de Atención Precoz.

Perfil:  

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona. Postgrado en enfermedad crónica. Formación específica en intervención familiar orientación sistémica relacional.

Ha desarrollado su actividad profesional basicamente  en el ámbito de la protección de la infancia y la salud materno infantil. A lo largo de su trayectoria centra su interés en la familia, como unidad de atención y preocupación prioritaria. Asimismo, defiende el trabajo colaborativo como herramienta necesaria en el abordaje de la complejidad social.

Durante años complementa la acción social directa con tareas de Docencia (Universidad de Trabajo Social Pere Tarrés y San Sebastián) y formación continuada en diversas organizaciones del ámbito social y sanitario( Universidad Blanquerna, Colegio Profesional de TT.SS. de Catalunya, Isep, Asociación Catalana de Atención Precoz, Instituto Catalán de Salud, Hospital Universitario San Joan de Déu, entre otros.

Desde el 2011 acreditada por el Colegio Profesional para la actividad de Supervisión.

Autora de diversos artículos y coautora de publicaciones centradas en temática relativa a la infancia y la familia, desde la perspectiva social y de salud.

Actualmente centra su actividad profesional en la Docencia y Supervisión (individual y grupal).

Carmina Puig i Cruells
Perfil Carmina Puig i Cruells

Àmbit d’actuació: equips d’atenció social primària i d’acció comunitària, àmbit de salut i de l’educació o escoles, tant en el sector públic com en el tercer sector. També els àmbits de funció directiva i  de supervisió de supervisors

Treballadora social, psicòloga i doctora en Antropologia Social i Cultural amb la tesi "La supervisió en la intervenció social" que va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat. Professora en el Grau de Treball Social; en el Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa; en el Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social i dirigeixo el Programa de Doctorat interuniversitari en Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili.

He col.laborat en més de 80 institucions, amb programes de benestar social i salut en la supervisió d'equips de professionals. Soc  autora del llibre: "La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los professionales" i més de 25 articles entre ells "Diez propuestas para cuidarse y cuidar  en las  profesiones  sociales. Hacia la construcción de una cultura del cuidado en los profesionales". He realitzat l'estudi sobre l'Estat actual del Servei de Supervisió Externa als Equips Básiscs d'Atenció Social, pel Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya i  la Generalitat de Catalunya

Considero que els professionals son el recurs més valuós del sistema de serveis socials i d'atenció a les persones, per aquest motiu han de tenir cura d'ells mateixos, supervisar-se, per poder atendre curosament a les persones.

Laia Piqué Liquete
Perfil Laia Piqué Liquete

Àmbit d’actuació:  Supervisió en l’àmbit dels serveis socials i en diferents àmbits d’intervenció dins l'acció socioeducativa. 

 

 

Estic diplomada en treball social, i formada com a terapeuta gestalt i sistèmica, postgrau en mediació familiar i comunitària. Membre de l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AETG). He desenvolupat la meva tasca professional principalment dins l’àmbit de l’acompanyament a la infància i la família tant dins l’àmbit públic on vaig estar 10 anys formant part d’un equip EAIA com des de l’àmbit privat on actualment dirigeixo CreaEspai (assessorament familiar, teràpia Individual i Parella). Formo part de la borsa de supervisores del Col·legi Oficial de Treball Social i també treballo per la Diputació de Barcelona coma supervisora d’equips de serveis socials i com a docent de Màster i Postgrau a IL3-Universitat de Barcelona. Com a supervisora la meva experiència també es dona dins l’àmbit públic (serveis socials, CRAE’s, Centres Oberts) com privat (llars d’infants i professionals a nivell individual principalment de l’àmbit educatiu).

Isabel Valls Ribas
Perfil Isabel Valls Ribas

 

Àmbit actuació: Supervisió d'equips interdisciplinaris  en l'àmbit de serveis socials, salut i infància 

Descripció perfil professional: 

Diplomada en treball social i Màster de Mediació Familiar. 

Treballadora social al CDIAP de Granollers 

He fet docència a la Universitat de València, Girona, i Blanquerna-Ramon Llull de Barcelona, i actualment a ISEP de Barcelona 

Supervisora d'equips interdisciplinaris d'atenció a la infància, família i serveis socials 

Actualment formo part de la Comissió de Supervisió del Col·legi

 
Enquesta de supervisió 2018

El subgrup de Sensibilització de la Comissió de Supervisió del Col·legi ha realitzat una enquesta entre totes les col·legiades i col·legiats per conèixer l’estat de la supervisió i com la valoren els professionals. Un total de 500 persones, un 10% de la col·legiatura, han respost aquest qüestionari que aporta interessants dades sobre la supervisió. 

Consulta els resultats de l'enquesta

Infografia amb els principals resultats de l'enquesta 

 

 

 

 

 

Mediació

D’acord amb la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovada pel Parlament de Catalunya en data 15 de juliol de 2009, s’entén per mediació el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral.

Qui pot ser mediador/a?

Pot exercir com a mediador o mediadora, la persona física que té, com a formació bàsica, un títol universitari oficial, formació específica en mediació i experiència professional. A més, ha d’estar col·legiada en el col·legi professional corresponent, en el cas que es tracti d’una titulació col·legiada, o prestar serveis com a mediador o mediadora a l’Administració pública.

El procés de mediació

Els processos de mediació es poden iniciar a sol·licitud de les parts de comú acord, per sol·licitud d’una de les parts amb l’acceptació de l’altra i per la disposició de l’autoritat judicial acceptada per les parts.

Les persones mediadores, que desenvolupen sempre el seu paper des de la neutralitat i la confidencialitat, han de facilitar el diàleg i la comprensió entre les parts per poder arribar a una solució consensuada. Un procés de mediació es pot iniciar abans de qualsevol procés judicial o mentre aquest està pendent i no pot excedir de 60 dies hàbils i, excepcionalment, es pot allargar 30 dies més.

Funcions dels col·legis professionals

Els col·legis que integren els professionals que fan mediacions, entre ells el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, exerceixen les funcions següents:

a) Gestionar el registre de persones mediadores que estiguin col·legiades i comunicar-ne les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

b) Proposar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la persona mediadora quan les parts s’adrecin al col·legi professional.

c) Dur a terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores.

d) Complir la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la mediació.

e) Comunicar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les mesures adoptades com a conseqüència dels expedients disciplinaris oberts a persones mediadores.

f) Col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el foment i la difusió de la mediació.

g) Introduir, en l’àmbit de la formació especialitzada que duguin a terme, l’estudi de les tècniques de mediació, de negociació i de resolució alternativa de conflictes.

h) Elaborar propostes i emetre els informes sobre els procediments de mediació que li demani el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

i) Elaborar una memòria anual de les activitats del col·legi professional en l’àmbit de la mediació, que s’ha de trametre al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

j) Dur a terme formació de capacitació en matèria de violència en l’àmbit familiar, per tal de detectar i identificar situacions de risc, prestant una atenció especial a les que afectin persones en situació de dependència.

Què has de fer en cas de voler formar part de la llista de mediadors i mediadores del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya?

En el cas d’estar interessat/da en formar part de la Llista Oficial de mediadors i mediadores que periòdicament actualitza el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, cal que ens ho facis saber i ens enviïs les següents dades: 

Els requisits que has de complir i acreditar són:
 • Estar en situació d’alta al Col·legi i al corrent del pagament de les quotes col·legials.
 • No estar sancionat ni inhabilitat.
 • Haver realitzat algun curs de formació homologat pel Departament de Justícia.

 

En relació a la mediació, el Col·legi ofereix altres serveis com:


 

Share this post

Peritatge

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, quan en un procés judicial siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l’afer o adquirir certesa sobre aquests, les parts poden aportar al procés el dictamen de perits que posseeixin els coneixements corresponents o sol·licitar, en els casos que preveu aquesta llei, que n’emeti dictamen un pèrit designat pel tribunal.

Per comptar amb aquests perits, al mes de gener de cada any, la Secretaria Judicial ha de sol·licitar als diferents col·legis professionals l’enviament d’una llista de persones col·legiades disposades a actuar com a perits.

En aquest context, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya elabora anualment aquesta llista amb els treballadors i treballadores socials col·legiats interessats en formar-ne part i l’envia al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

       

Descarrega't el Flyer

Qui pot sol·licitar un pèrit?

La designació d’un perit pot ser sol·licitada per qualsevol de les dues parts implicades en un procediment (encàrrec de part) o per designació judicial (encàrrec d’ofici). El tribunal també pot designar un únic perit per emetre un informe comú per a les dues parts. En aquest cas, l’abonament dels honoraris del perit correspon a ambdós litigants per parts iguals.

Obligacions del pèrit

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, els perits han de tenir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la seva naturalesa.

Una vegada comunicat al perit la seva designació, aquest disposa de cinc dies per manifestar si accepta l’encàrrec. En cas afirmatiu es fa el nomenament i el perit ha de manifestar sota jurament o promesa que ha actuat i, si s’escau, que actuarà amb la màxima objectivitat possible, que pren en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en què pot incórrer si incompleix el seu deure com a perit.

Tant les parts com el tribunal poden demanar que els perits autors dels dictàmens compareguin en el judici o en la vista verbal. El perit haurà d’exposar o explicar el dictamen o respondre preguntes, objeccions o propostes de rectificació o intervenir-hi de qualsevol altra manera, segon demanin les parts.

El perit que designi el tribunal ha d’emetre el seu dictamen per escrit i l’ha de fer arribar al tribunal en el termini que se li hagi assenyalat. Aquest dictamen també s’ha de traslladar a les parts per si consideren necessari que el perit concorri al judici o a la vista, a l’efecte que aporti els aclariments o explicacions oportunes.

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, quan l’emissió del dictamen requereixi algun reconeixement de llocs, objectes o persones, o dur a terme operacions anàlogues, les parts i els seus defensors ho poden presenciar, si amb això no s’impedeix o es destorba la feina del perit i es pot garantir l’encert i la imparcialitat del dictamen. Si el tribunal admet la presència d’alguna de les parts, el pèrit ha d’avisar directament a les parts amb una antelació de 48 hores com a mínim, del dia, l’hora i el lloc en què s’han de dur a terme les operacions.

A què tens dret com a perit?

Els perits designats poden refusar l’acceptació del peritatge, argumentant una causa que serà considerada pel tribunal. Si es considera suficient, serà substituït pel següent de la llista.

El perit designat pot sol·licitar, en els 3 dies següents al nomenament, la provisió de fons que estimi necessària, que ha de ser a càrrec de la liquidació final. El tribunal ordenarà a la part o les parts que hagin proposat la prova pericial que paguin la quantitat fixada en el compte de dipòsits i consignacions del tribunal en un termini de 5 dies. Transcorregut aquest termini, si no s’ha de dipositar la quantitat establerta, el perit queda eximit d’emetre el dictamen, sense que es pugui procedir a una nova designació.

Una vegada realitzat el peritatge el Col·legi Oficial de  Treball Social  de Catalunya et permet visar el teu treball com a pèrit, el què significa una garantia d’autoria i suficiència documental.

Què has de fer en cas de voler formar part de la llista de perits del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya?

En el cas d’estar interessat/da en formar part de la Llista Oficial de perits que el Col·legi Oficial de  Treball Social  de Catalunya envia anualment al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, cal que ens ho facis saber i ens enviïs a catalunya@tscat.cat la següent documentació:

 

 

Share this post

Departament de Benestar Social i Família
Dixit
Diputació de Barcelona
Sabadell Professional
La Intercol·legial